Question 3 : Perbandingan kurun ke-17 dan selepas kurun ke-19